Świetlice wiejskie miejscem krzewienia kultury!

Trwający od 2007 roku program pt. "Świetlice wiejskie" zaprocentował wybudowaniem 7 nowych budynków z przeznaczeniem na świetlice wiejskie, a 10 zostało kompleksowo zmodernizowanych.

To niewątpliwie sukces władz samorządowych gminy, które stworzyły warunki do integracji społeczności poszczególnych wsi. Dziś te obiekty tętnią życiem wyzwalając wśród mieszkańców kolejne nowe aktywności i inicjatywy. Jest to dowód na to, że takie było zapotrzebowanie i oczekiwanie społeczeństwa. Stąd też widzę potrzebę, aby ten program kontynuować i doprowadzić do końca.

Niezwłocznie należy zmodernizować świetlicę wiejską w Węgrach. Koniecznym jest budowa nowych świetlic dla wsi Czachory i Kościuszków, Gałązki Małe oraz Mączniki. W tych miejscowościach mamy rozwiązane problemy lokalizacyjne. Nie ma więc żadnych przeszkód do realizacji tych projektów. Jestem przekonany, że rozwiążę kwestie lokalizacji świetlicy w Kotowiecku i w Gniazdowie. Widzę również możliwość lokalizacji świetlicy we wsi Żakowice, gdyż pomieszczenie w tzw. "pałacu" nie spełnia podstawowych standardów technicznych i estetycznych.

Podejmę starania, aby we współpracy z OSP Skalmierzyce znaleźć rozwiązanie formalno-prawne, które pozwoli nie tylko na przebudowę remizy strażackiej wraz z salą do prób orkiestry dętej, ale na modernizację świetlicy, która będzie służyć zarówno druhom strażakom jak i mieszkańcom Skalmierzyc. Tym sposobem chcę dokończyć program budowy i modernizacji świetlic. Jestem pewien, że tak się właśnie stanie, aby wszyscy mieszkańcy poszczególnych wsi mieli równe szanse na korzystanie z tego typów obiektów.

Będę kontynuował i rozwijał współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez dofinansowanie ich działalności oraz wsparcie logistyczne. Uważam za niezbędne udzielanie pomocy dla inicjatyw społecznych we wszystkich aspektach życia społecznego.